Regulamin

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i imprezach organizowanych przez 4winds Szkoła Żeglarstwa

§ 1
Organizator:

 1. 4winds – 4winds Szkoła Żeglarstwa Al. Jana Pawła II 5 81-345 Gdynia,
  NIP: 9581236765, REGON: 132956100, KRS: 59850

 2. Szkolenie, impreza, konkurs, rejs, kurs dalej nazywane będą szkoleniem.

§ 2
Zasady ogólne

 1. Organizatorem wszystkich szkoleń zawartych na stronie internetowej www.4winds.pl jest 4winds za wyłączeniem szkoleń sprzedawanych na tej stronie na zasadach agencyjnych. W wypadku takim szkolenia te są oznaczone zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej www.4winds.pl.

§ 3
Zasady szczegółowe

 1. Zadaniem szkoleń organizowanych przez 4winds jest szkolenie jego uczestników zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich programach i dokumentach PZŻ, ISSA lub PZMWiNW zależnie od charakteru szkolenia.

 2. Celem szkoleń organizowanych przez 4winds jest realizacja programu szkoleń zawartych na stronie internetowej www.4winds.pl lub odrębnie ustalonego z zamawiającym w formie pisemnej.

§ 4
Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacja wstępna uczestnictwa w szkoleniu organizowanej przez 4winds odbywa się bezpośrednio w biurze 4winds lub poprzez narzędzia internetowe umieszczone na stronie www.4winds.pl, telefonicznie lub mailowo.

 2. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez 4winds po dokonaniu rezerwacji wstępnej, o której mowa w § 4, p. 1, otrzymują pocztą elektroniczną lub telefonicznie jej potwierdzenie.

 3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, o której mowa w § 4, p. 2, uczestnik szkolenia zobowiązany jest do wpłaty w ciągu dwóch dni roboczych zadatku w wysokośœci 30% wartości właœściwego szkolenia na konto bankowe 4winds i przesłanie na adres biuro@4winds.pl potwierdzenia dokonania wpłaty. Dowód wpłaty musi zawierać informacje o terminie i rodzaju szkolenia.

 4. Przesłanie potwierdzenia wpłaty, o którym mowa w § 3, p. 3 powinno nastąpić nie później niż trzy dni po dokonaniu wstępnej rezerwacji.

 5. 4winds najpóźniej trzy dni robocze po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty potwierdza drogą mailową lub telefonicznie o dokonaniu rezerwacji szkolenia.

 6. Pozostała kwota należna za szkolenie powinna zostać zaksięgowana na koncie 4winds lub wpłacona osobiście w biurze 4winds przez uczestnika szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego szkolenia. W przypadkach szczególnych informacja o zasadach płatności zawarta jest na podstronie www.4winds.pl odnoszącej się do konkretnego szkolenia.

 7. Przesłanie zadatku jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

 8. Rezerwacji szkolenia, jak również wszelkich opłat można także dokonać bezpośrednio w biurze 4winds zgodnie z terminami, o których mowa w § 3, p. 4, 5, 6.

§ 5
Obowiązki organizatora

 1. 4winds zobowiązuje się do przeprowadzania szkoleń w sposób i na zasadach opisanych na stronie internetowej www.4winds.pl lub oddzielnej umowy z kursantem.

 2. 4winds zobowiązuje się do prowadzania szkoleń z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym, polskim i lokalnym.

 3. 4winds nie ponosi odpowiedzialności za terminy wystawienia i przesłania ww. patentów i certyfikatów.

§ 6
Obowiązki uczestników szkoleń

 1. Obowiązkiem uczestników szkoleń organizowanych przez 4winds jest przestrzeganie zarządzeń Instruktorów prowadzących szkolenia oraz innych osób wyznaczonych przez 4winds, jak i przepisów prawnych i porządkowych obowiązujących na terenie krajów, na których terenie odbywają się ww. szkolenia.

 2. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez 4winds zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami kultury, etyki i etykiety żeglarskiej oraz zasadami życia społecznego.

 3. Wszyscy uczestnicy szkoleń zobowiązani są do odpowiedniego obchodzenia się z powierzonym im sprzętem i szanowania go.

 4. Za uszkodzenia lub utratę sprzętu lub wyposażenia uczestnicy odpowiadają materialnie wobec 4winds.

 5. 4winds nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników szkolenia. Dla bezpieczeństwa należy zakładać odpowiedni strój i obuwie. 4winds sugeruje dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie.

 6. Zabrania się bezwzględnie spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, palenia tytoniu oraz przyjmowania innych używek podczas trwania szkolenia organizowanej przez 4winds.

 7. Zakończenie szkolenia rozpoczętego w 4winds nie może nastąpić później niż 3 miesiące od dnia odbycia pierwszych zajęć lub przekroczyć 80 godzin szkoleniowych.

 8. Nie dotrzymanie terminu o którym mowa w § 6, p.7 rozumiane jest jako rezygnacja ze szkolenia i skutkuje skreśleniem z listy kursantów. W sytuacji takiej uczestnikowi szkolenia nie przysługuje zwrot należności wpłaconej na poczet szkolenia.

 9. W sytuacji, o której mowa w § 6, p.7 i p.8 kursant ma prawo uczestniczyć w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN netto za każdą godzinę szkolenia.

 10. Nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów moż pociągnąć za sobą konsekwencje dyscyplinarne do usunięcia ze szkolenia włącznie. W sytuacji takiej uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu kosztów szkolenia.

 11. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez 4winds jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych 4winds.

§ 7
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnik, który dokonał wpłaty całości lub części kwoty należnej za szkolenie organizowane przez 4winds może zrezygnować ze szkolenia z przyczyn leżących po jego stronie nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 2. Rezygnacja, o której mowa wyżej musi być w formie pisemnej.

 3. W sytuacji, o której mowa w § 7, p.1 4winds zwróci uczestnikowi wpłaconą przez niego kwotę (zachowując zadatek o którym mowa w § 4, p.3).

 4. Uczestnik, który dokonał wpłaty całości lub części kwoty należnej za szkolenie organizowaną przez 4winds może zrezygnować ze szkolenia z przyczyn losowych nie później niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W takiej sytuacji obowiązują zasady opisane w § 6, p. 3.

 5. Przyczyny losowe muszą być udokumentowane przez odpowiednie władze lub instytucje a zaświadczenie takie musi być dostarczone do siedziby 4winds lub drogą mailową na adres biuro@4winds.pl nie później niż w terminie podanym w § 7, p. 4.

 6. W pozostałych wypadkach wszelkie kwoty wpłacone do 4winds nie podlegają zwrotowi.

§ 8
Zniżki i ulgi

 1. Zniżki nie sumują się.

 2. W wypadku, gdy uczestnikowi szkolenia przysługuje więcej niż jedna zniżka ma on prawo samemu zdecydować z której zniżki skorzysta.

 3. Zniżki jakie przysługują posiadaczom „Karty Rabatowej” oraz zasady korzystania z nich są opisane na stronie 4winds.pl w zakładce „Karta Rabatowa”.

§ 9
Newsletter

 1. Newsletter jest wysyłany na zgłoszony przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

 2. Newsletter zawiera informacje związane z aktualną działalnością 4winds – planowanymi szkoleniami, rejsami oraz kursami. Może zawierać treści reklamowe.

 3. Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania, jak również posiada możliwość wglądu w podane dane i ich zmiany.

 4. Podanie adresu e-mail oznacza akceptację regulaminu przez użytkownika i równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.

 5. 4winds nie będzie udostępniał powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. 4winds zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, w każdym wybranym przez siebie terminie.

 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w szkoleniu należy do 4winds.

 3. Jeżeli uczestnik szkolenia nie zgadza się z regulaminem jest on zobowiązany do poinformowania 4winds o tym fakcie przed wpłatą zadatku na poczet szkolenia. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.